Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, मुगु

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, मुगु

स्वत: प्रकाशन (Proactive Disclosure) २०७७ माघ १ देखि चैत्र मसान्त सम्मको