Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, मुगु

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, मुगु

सम्पर्क

*


जिल्ला प्रशासन कार्यालय, मुगु

ठेगाना :

फोन नं : 087-460020

फ्याक्स : 087-460200

इमेल : daomugu5@gmail.com

मातहतका कार्यालयहरु