Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, मुगु

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, मुगु

जिल्ला स्थित सम्पूर्ण प्रहरी चौकीहरु

यूनिट ईन्चार्जहरुको विवरण
सि.नं. प्रहरी ईकाईको नाम दर्जा नाम,थर दरबन्दी कार्यरत रहेको मिति कार्यालयको टेलिफोन नं. कार्यालयको CUG नं. व्यक्तिगत मोबाईल नं.
जि.प्र.का.,मुगु प्र.ना.उ. भुवनेश्वर प्रसाद साह जि.प्र.का. मुगु २०७६।०५।१२ ०८७-४६००९९ ९८५८३४५५५५ ९८५१२८१३८८
ई.प्र.का.रातापानी, मुगु प्र.ना.नि. जागृराम चौधरी वि.सु.गार्ड ताल्चा मुगु २०७६।११।०२   ९८५८३९००२३ ९८४७९२०८४०
वि.सु.गार्ड ताल्चा मुगु प्र.स.नि. सोभा सिंह थारु ई.प्र.का.रातापानी, मुगु २०७६।०५।०६   ९८५८३९०२३४ ९८६८३५६९०७
सि.प्र.चौ.मुगु जि.प्र.का.मुगुमा २०७६।०८।०१ मा मर्ज      
प्र.चौ.सोरुवर्मा, मुगु प्रनानी गगन ब. सिंह जि.प्र.का. मुगु २०७६।०७।०३   ९८५८३९००२४ ९७४८१४६७३५
प्र.चौ.चैनागाउँ, मुगु प्र.स.नि. काली ब. महत जि.प्र.का. मुगु अभियोञ्जन २०७५।११।०३   ९८५८३९०२२६ ९८६९९८०७२१
प्र.चौ.श्रीकोटरोल, मुगु प्र.स.नि. बिष्णु ब. सेजुवाल ई.प्र.का. दुल्लु दैलेख २०७६।०९।२१   ९८५८३९०२३१ ९८४८३६२३३७
प्र.चौ.सुकाढिक, मुगु प्र.स.नि. कुमार शाही जि.अ.स.तथा सु.प्र.ई.मुगु २०७६।०२।०७   ९८५८३९०२३० ९८४८१५४६९४
प्र.चौ. पिना, मुगु प्र.स.नि. पुर्ण ब. थापा प्र.चौ.कालै मुगु २०७५।०६।२२   ९८५८३९०२२७ ९८४८०२२६१७
१० प्र.चौ.डोल्फु मुगु प्र.स.नि. खड्क प्रसाद देवकोटा जि.प्र.का.मुगु, अ.अ.शाखा २०७६।०९।११   ९८५८३९०२२८ ९८६८९०४९५६
११ प्र.चौ.कालै मुगु प्र.स.नि. नन्द बहादुर शाही जि.प्र.का. दैलेख २०७६।०३।११   ९८५८३९०२२९ ९८६६७६०३५१
१२ प्र.डौ.माझचौर मुगु प्र.स.नि. खिम बहादुर थापा जि.प्र.का., मुगु २०७६।०९।१९   ९८५८३९०२३२ ९८४४८०६८३२
१३ प्र.जि.अ.निवास गार्ड प्र.ह. बखत बहादुर बस्नेत क.स.प्र.गण सुर्खेत २०७६।०९।१०     ९८४८०९३६६८
१४ अ.प्र.पो. कालिकामालिका,मुगु प्र.स.नि. नविन कुमार शाही सि.प्र.चौ, मुगु २०७६।०५।१०   ९८५८३९०२३३ ९८४८८५७९५३
१५ सामूदायीक सेवा केन्द्र, मुगु प्र.ज. चोकेन्द्र पुलामी मगर रुकुम (पश्चिम) २०७५।०५।२४     ९८६९६५९६६३
१६ मुगु जिल्ला अदालत प्र.ह. भिम बहादुर बादी सि.प्र.चौ, मुगु २०७५।११।०८     ९८६५५४७१४६
१७ जि.ट्रा.पोष्ट, मुगु प्र.ना.नि. ज्ञानेन्द्र शर्मा क.प्र.ट्रा.प्र.का. सुर्खेत २०७६।०७।१४   ९८५८३९०२२५ ९८५८०९०१४६