Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, मुगु

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, मुगु

सि.नं.

कार्य विवरण

कोठा नं.

कैफियत

प्रमुख जिल्ला अधिकारीज्यूको कार्यकक्ष

२०१

 

सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीज्यूको कार्यकक्ष

२०३

 

स्थानीय तथा आन्तरिक प्रशासन शाखा

१०३

 

नयाँ नागरिकता शाखा

१०२

 

प्रतिलिपि नागरिकता शाखा

१०२

 

राहदानी शाखा

१०२

 

मुद्दा तथा हातहतियार शाखा

१०३

 

आर्थिक प्रशासन शाखा

२०२

 

सुचना प्रविधि (कम्प्यूटर) शाखा

१०१

 

१०

दर्ता चलानी शाखा

१०३