Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, मुगु

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, मुगु

मुगु जिल्लाको मिति २०७७/०५/२८ गतेको कोभिड-१९ सम्बन्धि विवरण